حقیقت فیزیک
فیزیک -شیمی- زیست - زمین شناسی و انتقادی
                                                        
درباره وبلاگ

علی صارمی متولد 1362دبیر فیزیک مجتمع آموزشی شهید بهشتی (تیزهوشان)و دبیرستان نمونه باقرالعلوم(ع)شهرستان بروجرد.ممکن است بسیاری از مطالب در راستای رشته تحصیلی بنده نباشد ولی امیدوارم در شناسایی حقایق موثر باشد.
برای ارسال نظرات، روی دایره سبز رنگ کنار عنوان هر پست کلیک کنید.
مدیر وبلاگ : علی صارمی
نویسندگان
پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
در این قسمت سوالات المپیاد علوم تجربی سال های اول تا سوم راهنمایی را که توسط بنده و دوست عزیزم آقای امید علی طرح و در سطح شهرستان بروجرد برگزار شد قرار داده شده است .

  -المپیاد علمی علوم تجربی                                  1385 –مدرسه راهنمایی یاسین

1-مدل اتمی فعلی به نظر کدام دانشمند نزدیک تر است؟

الف)تامسون       ب)بور        ج)رادرفورد        د)دالتون

..........................................................................................................................................

2-سنگین ترین ذره اتم..........و سبکترین ذره ی آن.......نام دارد.

الف)نوترون-پروتون                 ب)نوترون –الکترون

ج)پروتون-نوترون                    د)الکترون-پروتون

..........................................................................................................................................

3-با توجه به جدول کدام مقایسه زیر درست است؟

ذره

الکترون

پروتون

نوترون

بار

q 1

q 2

q 3

جرم

m 1

m 2

m 3

 

الف)q 2=-q 1    ب)m 3=m 2-m 1     ج)q 2=q 3+q 1    د)m 2=m 1

..........................................................................................................................................

4-اگر عدد اتمی عنصری z و عدد جرمی آن 3+z2باشد,تعداد نوترون ها کدام است؟

الف)z                      ب)z2                    ج)z-3                       د)z+3

..........................................................................................................................................

5-کدام ذره ی اتم تعیین کننده ی نوع آن و خواص شیمیایی منحصر به فرد ان میباشد؟

الف)پروتون          ب)نوترون               ج)الکترون                  د)الکترون و نوترون

..........................................................................................................................................

6-کدام ذره اتم ابر الکتریکی ندارد؟

الف)پروتون         ب)الکترون           ج)پروتون و الکترون          د)نوترون

..........................................................................................................................................

7-ایزوتوپهای یک عنصر در کدام مورد زیر ممکن است با هم تفاوت داشته باشند؟

الف)خواص شیمیایی ب)خواص فیریکی ج)خواص فیزیکی وابسته به جرم د)خواص فیزیکی و شیمیایی

..........................................................................................................................................

8-ذره ای از اتم که دارای بار منفی است ..........می گویند.

الف)الکترون       ب)نوترون            ج)الکترون و نوترون               د)پروتون

..........................................................................................................................................

9-در فرمول شیمیایی   Ca(OH)2  نسبت تعداد اتم به عناصر کدام است؟

الف)5/3             ب)2/3                      ج)3/5                         د)2/4

..........................................................................................................................................

10-اگر یک اتم خنثی یک الکترون از دست بدهد چه چیزی تشکیل می شود؟

الف)گاز            ب)یون                       ج)اسید                        د)مولکول

..........................................................................................................................................

11-رسانایی الکتزیکی کدام گزینه ی زیر از بقیه بیشتر است؟

الف)آب مقطر   ب)آب معمولی             ج)آب نمک                    د)محلول شکر در آب

..........................................................................................................................................

12-فنول فتالین در آب لیمو به چه رنگی در می آید؟

الف)سرخ        ب) بی رنگ                 ج)آبی                           د)زرد

..........................................................................................................................................

13-کدام یک از گونه های زیرمدت زمان کوتاه تری است که  روی زمین زندگی می کنند؟

الف)انسان ها    ب)حشرات                ج)ماهی ها                      د)خزند گان

..........................................................................................................................................

14-علت ایجاد جهش مربوط به  کدام یک از  عوامل زیر است؟

الف)سازگاری جانداران با محیط  ب)انتخاب طبیعی  ج)مواد شیمیایی و دارویی د)عدم استعمال اندام

..........................................................................................................................................

15-بزرگ و نازک بودن برگ کدو جه کمکی به آن می کند؟..........فتوسنتز و تولید ...........

الف)کاهش-میوهی بزرگ ب)کاهش-ساقه ی بزرگ  ج)افزایش –میوه ی بزرگ د)افزایش-ساقه ی کوچک

 

 

 

16-منظور از انتخاب طبیعی کدام است؟محیط افراد ..................

الف)سازگار را به وجود می آورد                                                ب)سازگار را حذف می کند       ج)سازگار را انتخاب می کند                                                       د)نا سازگار را به وجود نمی آورد

..........................................................................................................................................

17-کدام پدیده در تمام حاشیه ی ورقه های سازنده ی سنگ کره ی زمین به وجود می آید؟

الف)آتشفشان           ب)زلزله                  ج) کوه میان اقیانوسی                د)جزایر قوسی

..........................................................................................................................................

18-ورقه ها نسبت به هم  به کدام شکل زیر حرکت نمی کنند؟

الف)دور شدن           ب)نزدیک شدن              ج)بالا آمدن                              د)لغزیدن

..........................................................................................................................................

19-جنس سیارک ها بیشتر از چه مواردی است؟

الف)مواد آهکی و غبار یخ   ب)مواد آهکی وآالو مینیومی ج)مواد آهنی و سیلیکاتی   د)مواد سیلیکاتی

..........................................................................................................................................

20- دب اکبر نوعی ........... است؟

الف)صورت فلکی                ب)دنباله دار                     ج)شهاب                     د)سیارک

..........................................................................................................................................

21-برای تجزیه ی نور ستاره از چه وسیلهای استفاده میشود؟

الف)روش مثلث بندی              ب)تلسکوپ                  ج)طیف نگار               د)زاویه یاب

..........................................................................................................................................

22-کدام یک از رنگهای زیر  بیانگر دمای بیشتری است؟

الف)زرد قرمز                    ب)آبی                          ج)قرمز                     د)زرد

..........................................................................................................................................

23-رنگ هر ستاره چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

الف)نوع ترکیب آن     ب)دمای سطحی آن     ج)نوع ترکیب و دمای آن     د)فاصله آن از زمین

..........................................................................................................................................

24-منشا گرمای خورشید چیست و از چه نوع واکنشی است؟

الف)جوش هسته ای و از تبدیل هلیم به هیدروژن                 ب)جوش هسته ای و از تبدیل هیدرو ژن به هلیم

ج) شکافت هسته ای و از تبدیل هلیم به هیدرو ژن                        د)شکافت هسته ای و از تبدیل هیدرو ژن به هلیم

..........................................................................................................................................

25-در محل دور شدن ورقه کدام گزینه ی زیر به وجود نمی آید؟

الف)گودال عمیق اقیانوسی          ب)آتش فشان             ج)کوه میان اقیانوسی         د)زمین لرزه

..........................................................................................................................................

26-پدیده های حاصل از نزدیک شدن ورقه ها به هم به دلیل .................ورقه ها است.

الف)خصوصیات فیزیکی و شیمیایی     ب)خصوصیات فیزیکی    ج)خصوصیات شیمیایی      د)چگالی

..........................................................................................................................................

27-کدام یک از موارد زیر صفات سازگار با محیط را گسترش می دهد؟

الف)جهش                              ب)عدم استعمال اندام                  ج)انتخاب طبیعی             د)DNA

..........................................................................................................................................

28-کدام یک از مواد زیر اسید قوی است؟

الف)اسید معده                          ب)آبلیمو                                ج)سرکه                       د)شیر

..........................................................................................................................................

29-محلول کدام ماده در آب تورنسل را به رنگ قرمز در می اورد؟

الف)H2O2                            ب)NH3                                 ج)NaCl                    د)CO2

..........................................................................................................................................

30-نماد شیمیایی کدام عنصر با توجه به نام لاتین آن درست نوشته شده است؟

الف)Chlorine=Ch          ب)         Phosphorus=phج)  Carbon=Ca      د)Helium=He

..........................................................................................................................................

 

-          روزت را بنگر, 24 ساعت کامل است . به اندازه کافی وقت هست که به روزی بزرگ تبدیل شود.

 

                                                                                                 طراح:صارمی

 

 

.............................................................................................................................................

  

    ....................................................................................................................................

 

  المپیاد علمی علوم تجربی                                  1385 –مدرسه راهنمایی یاسین

  -سال دوم راهنمایی

1-یک تغییر شیمیایی همواره با انجام یک ..................همراه است؟

الف)خاصیت شیمیایی      ب)واکنش شیمیایی        ج)خاصیت فیزیکی        د)واکنش فیزیکی

..........................................................................................................................................

2-تفاوت ترکیب شیمیایی چند ماده با مخلوط چند ماده در چیست؟

الف)تغییر انرژی                      ب)نسبت ترکیب

ج)حفظ خاصیت اجزا                 د)همه موارد

..........................................................................................................................................

3-کدام واکنش هسته ای است؟

الف)تجزیه اب به اکسیژن و هیدروژن            ب)تولید آهن اکسید از آهن و اکسیژن

ج)تبدیل آهن و گوگرد به آهن سولفید               د)تبدیل اتم های هیدروژن به هلیم

..........................................................................................................................................

4-فرمول اب اکسیژنه کدام است؟

الف)H2O                      ب)HO                   ج)H2O2                      د)2H2O

..........................................................................................................................................

5-درمولکول سولفوریک اسید  چند اتم  وجود دارد؟

الف)4                             ب)5                      ج)6                          د)7

..........................................................................................................................................

6- واکنشی که طی ان یک ترکیب به عنصر های سازنده اش یا ترکیب ساده تر تبدیل می شود چه نام دارد؟

الف)تجزیه                     ب)سنتز                     ج)ترکیب                   د)اکسایش      

..........................................................................................................................................

7-کدام جسم زیر منیر می باشد ؟

 الف)ستاره                 ب)سیاره                     ج)ماه                          د)زمین

..........................................................................................................................................

8-اگر فاصله کانونی یک اینه مقعر Cm10باشد ,قطر دایره ای(کره ای)که آینه بخشی از محیط ان است چقدر خواهد بود؟

الف)Cm10       ب)Cm20           ج)Cm30            د)Cm20

..........................................................................................................................................

9-اگر شی در خارج از فاصله کانونی آینه مقعر باشد تصویر آن چگونه خوهد بود؟

الف)حقیقی و مستقیم   ب)حقیقی و وارونه  ج)مجازی و مستقیم  د)مجازی و وارونه

..........................................................................................................................................

10-کدام جسم زیر  نیم شفاف است؟

الف)کاغذ پوستی            ب)مقوا                      ج)شیشه معمولی                        د)هوا

..........................................................................................................................................

11-در کدام مورد از عدسی محدب استفاده می شود؟

الف)ذره بین     ب)پروژکتور             ج)دوربین عکاسی                    د)همه موارد

..........................................................................................................................................

12-جسم مقابل آینه مقعر را در کجا قرار دهیم تا تصویر در بینهایت تشکیل شود؟

الف)روی کانون      ب) روی مرکز                 ج)چسبیده به آینه                      د)بین کانون و مرکز

..........................................................................................................................................

13-در واکنش تولید 2 مولکول آب چند مولکول اکسیژن مصرف می شود؟

الف)4                   ب)3                      ج)2                      د)1

..........................................................................................................................................

14-انرژی شیمیایی اضافی در جریان واکنشهای شیمیایی به کدام صورت آزاد نمی شود؟

الف)نور            ب)صوت                    ج)مکانیکی                 د)گرما

..........................................................................................................................................

 

15-از واکنش شش اتم هیدروژن با یک مولکول نیتروژن چند مولکول آمونیاک بدست می آید؟

الف)1                      ب)2                   ج)6                        د)7

..........................................................................................................................................

16-رابطه دوره و بسامد کدام گزینه است؟

الف)مستقیم                     ب)معکوس              ج)رابطه ای ندارد                       د)f=2T

..........................................................................................................................................

17-کدام گزینه جزء مشخصات موج نمی باشد؟

الف)بسامد                  ب)هرتز                      ج) طول موج                    د)سرعت

..........................................................................................................................................

18-فاصله چهار قله مجاور در یک موج چند برابر طول موج است؟

الف)2 برابر           ب)4 برابر              ج)2/1 برابر                              د)4/1 برابر

..........................................................................................................................................

19-حنجره انسان یک ...............است.

الف)چشمه موج        ب)چشمه صوت        ج)چشمه تار صوتی          د)ب و ج

..........................................................................................................................................

20- کدام موج روی بافتهای بدن اثر تخریبی دارد؟

الف)X                ب)فرا صوت                    ج)فرو صوت                    د)صوت

..........................................................................................................................................

21-امواج صوتی و رادیویی از چه نظر مشابهند؟

الف)سرعت               ب)حمل انرژی                 ج)بسامد             د)محیط انتشار

..........................................................................................................................................

22-انفجار یک تغییر...............است.

الف)شیمیایی گرما گیر                                          ب)شیمیایی گرما ده                                                ج)فیزیکی گرما گیر                                             د)فیزیکی گرما ده

..........................................................................................................................................

23-ایراد روش نوشتاری چیست؟

الف)طولانی است     ب)برای همه قابل فهم است    ج)کوتاه و خلاصه است     د)طولانی و ملال آور است

..........................................................................................................................................

24-یکای طول موج-فرکانس و دوره به ترتیب کدام است؟

الف)متر-هرتز-دقیقه                                                            ب)متر-ثانیه-هرتز                    ج)متر-هرتز-ثانیه                                                                     د)هرتز-متر-ثانیه

..........................................................................................................................................

25-به چند طریق می توان سرعت واکنش شیمیایی را اندازه گرفت؟

الف)1                      ب)2                   ج)3                     د)4

..........................................................................................................................................

 

 

                                                                     طراح: صارمی

 

     

امتحان میان ترم علوم تجربی                            یکشنبه  18/9/86               مدت آزمون:

 

نام و نام خانوادگی                                         کلاس                           مدرسه راهنمائی 22بهمن

1- جای خالی را با کلمه مناسب پرکنید.(2.5نمره)

الف)فاصله دو برجستگی پیاپی موج را .............گویند.

ب)در واکنش..........انرژی واکنش دهنده ها بیش از فراورده ها است.

ج)تغییری که در آن فقط شکل و ظاهر ماده عوض می شود......نام دارد.

د)بطور کلی واکنش هر ماده با اکسیژن را..............می گویند.

ه)در یک واکنش شیمیایی مواد تولید شده را ..........گویند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-گزینه صحیح را با علامت × مشخص کنید.(.52نمره)

-Aواحد بسامد موج(فرکانس)چه نام دارد؟

الف)متر                             ب)ثانیه                             ج)هرتز                                                    د)متر بر ثانیه

-Bکدامیک جزء ویژگیهای تصویر در آینه تخت نمی باشد؟

الف)برابر شئ                 ب)وارونه                  ج)وارونه جانبی                               د)مجازی

-Cمهمترین دلیل شکست نور هنگام انتقال از محیطی به محیط دیگر چیست ؟

الف)تغییر جهت              ب)تغییر رنگ                         ج)تغییر سرعت                            د)تغییر محیط

-Dکدام یک از اجسام زیرمنیر می باشند.؟

الف)سیاره زهره             ب)ماه                        ج)ستارگان                                   د)کتاب

E-در عینک فرد نزدیک بین از چه وسیله ای استفاده می شود؟ 

الف)عدسی محدب         ب)آینه محدب                 ج)عدسی مقعر                            د)آینه مقعر

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-کاتالیزگر را با ذکر مثال تعریف کنید.(1نمره)

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-بازناب منظم ونامنظم را با رسم شکل نشان دهید.( 5/1نمره)

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-در هر یک از وسایل زیر مسر پرتوهای نور را مشخص کنید.(1.5نمره)     

6-جداول زیر را کامل کنید.(2نمره)

کمیت

طول موج

فرکانس

سرعت انتشار

واحد

 

 

 

 

نقطه انجماد

فیزیکی

قابلیت اشتعال

 

ترکیب با اکسیژن

 

جرم حجمی

 

نقطه ذوب

 

 

7-عوامل موثر برسرعت تغییرات شیمیایی را نام ببرید.(4مورد) (1نمره)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-این جمله را تفسیر کنید.(1نمره)

 

در یک واکنش شیمیایی جرم واکنش دهنده ها برابر فراورده ها  می باشد.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-کانون در آینه مقعر را با رسم شکل نشان داده و آن را تعریف کنید. 5/1نمره)

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-یک معادله نوشتاری بنویسید و در آن واکنش دهنده و فراورده را مشخص کنید.(2نمره)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-نوسانگری در مدت 10 ثانیه 2 نوسان انجام میدهد.دوره و بسامد را بدست آورید.(2نمره)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-متن زیر را به دقت بخوانید و سپس به سوالات  پاسخ دهید.(1.5نمره)

حسن و سینا تصمیم  گرفتند برای خوردن نهار از تن  ماهی با سیب زمینی استفاده کنند حسن پس از شستن سیب زمینی ها پوست آنها را کنده و خرد کرد و درون مایتابه انها را سرخ کرد مقداری از سیب زمینی ها نیز سوخت سینا  نیز درب تن ماهی را باز کرد مشاهده کرد که بوی نا مطبوعی از آن خارج شد و بلا فاصله گفت  این فاسد است و قابل استفاده نیست .

 

الف)تغییرات فیزیکی را نام ببرید(2مورد)

 

ب)تغییرات شیمیایی را نام ببرید (2مورد)

 

ج)به نظر شما آنها می توانستند از تن ماهی فاسد استفاده کنند ؟چرا؟

 

 

 

 

 

 روزت را بنگر.24 ساعت کامل است به اندازه کافی وقت هست که به روزی بزرگ تبدیل شود..

نوع مطلب : آموزشی و درسی، 
برچسب ها :


 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic