حقیقت فیزیک
فیزیک -شیمی- زیست - زمین شناسی و انتقادی
                                                        
درباره وبلاگ

علی صارمی متولد 1362دبیر فیزیک مجتمع آموزشی شهید بهشتی (تیزهوشان)و دبیرستان نمونه باقرالعلوم(ع)شهرستان بروجرد.ممکن است بسیاری از مطالب در راستای رشته تحصیلی بنده نباشد ولی امیدوارم در شناسایی حقایق موثر باشد.
برای ارسال نظرات، روی دایره سبز رنگ کنار عنوان هر پست کلیک کنید.
مدیر وبلاگ : علی صارمی
نویسندگان
پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دانش آموزان گرامی برای شرکت در مسابقه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید دانش آموزان گرامی جواب هر کدام از سوالات را به ترتیب شماره سوال وارد نمایید

جایزه مسابقه کارت اینترنتی ۱۰ ساعته می باشد که به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

۱-مدل اتمی فعلی به نظر کدام دانشمند نزدیک تر است؟

الف)تامسون       ب)بور        ج)رادرفورد        د)دالتون

..........................................................................................................................................

2-سنگین ترین ذره اتم..........و سبکترین ذره ی آن.......نام دارد.

الف)نوترون-پروتون                 ب)نوترون –الکترون

ج)پروتون-نوترون                    د)الکترون-پروتون

..........................................................................................................................................

3-با توجه به جدول کدام مقایسه زیر درست است؟

ذره

الکترون

پروتون

نوترون

بار

q 1

q 2

q 3

جرم

m 1

m 2

m 3

 

الف)q 2=-q 1    ب)m 3=m 2-m 1     ج)q 2=q 3+q 1    د)m 2=m 1

..........................................................................................................................................

4-اگر عدد اتمی عنصری z و عدد جرمی آن 3+z2باشد,تعداد نوترون ها کدام است؟

الف)z                      ب)z2                    ج)z-3                       د)z+3

..........................................................................................................................................

5-کدام ذره ی اتم تعیین کننده ی نوع آن و خواص شیمیایی منحصر به فرد ان میباشد؟

الف)پروتون          ب)نوترون               ج)الکترون                  د)الکترون و نوترون

..........................................................................................................................................

6-کدام ذره اتم ابر الکتریکی ندارد؟

الف)پروتون         ب)الکترون           ج)پروتون و الکترون          د)نوترون

..........................................................................................................................................

7-ایزوتوپهای یک عنصر در کدام مورد زیر ممکن است با هم تفاوت داشته باشند؟

الف)خواص شیمیایی ب)خواص فیریکی ج)خواص فیزیکی وابسته به جرم د)خواص فیزیکی و شیمیایی

..........................................................................................................................................

8-ذره ای از اتم که دارای بار منفی است ..........می گویند.

الف)الکترون       ب)نوترون            ج)الکترون و نوترون               د)پروتون

..........................................................................................................................................

9-در فرمول شیمیایی   Ca(OH)2  نسبت تعداد اتم به عناصر کدام است؟

الف)5/3             ب)2/3                      ج)3/5                         د)2/4

..........................................................................................................................................

10-اگر یک اتم خنثی یک الکترون از دست بدهد چه چیزی تشکیل می شود؟

الف)گاز            ب)یون                       ج)اسید                        د)مولکول

..........................................................................................................................................

11-رسانایی الکتزیکی کدام گزینه ی زیر از بقیه بیشتر است؟

الف)آب مقطر   ب)آب معمولی             ج)آب نمک                    د)محلول شکر در آب

..........................................................................................................................................

12-فنول فتالین در آب لیمو به چه رنگی در می آید؟

الف)سرخ        ب) بی رنگ                 ج)آبی                           د)زرد

..........................................................................................................................................

13-کدام یک از گونه های زیرمدت زمان کوتاه تری است که  روی زمین زندگی می کنند؟

الف)انسان ها    ب)حشرات                ج)ماهی ها                      د)خزند گان

..........................................................................................................................................

14-علت ایجاد جهش مربوط به  کدام یک از  عوامل زیر است؟

الف)سازگاری جانداران با محیط  ب)انتخاب طبیعی  ج)مواد شیمیایی و دارویی د)عدم استعمال اندام

..........................................................................................................................................

15-بزرگ و نازک بودن برگ کدو جه کمکی به آن می کند؟..........فتوسنتز و تولید ...........

الف)کاهش-میوهی بزرگ ب)کاهش-ساقه ی بزرگ  ج)افزایش –میوه ی بزرگ د)افزایش-ساقه ی کوچک

 

 

 

16-منظور از انتخاب طبیعی کدام است؟محیط افراد ..................

الف)سازگار را به وجود می آورد             ب)سازگار را حذف می کند       ج)سازگار را انتخاب می کند                                                       د)نا سازگار را به وجود نمی آورد

..........................................................................................................................................

17-کدام پدیده در تمام حاشیه ی ورقه های سازنده ی سنگ کره ی زمین به وجود می آید؟

الف)آتشفشان           ب)زلزله                  ج) کوه میان اقیانوسی                د)جزایر قوسی

..........................................................................................................................................

18-ورقه ها نسبت به هم  به کدام شکل زیر حرکت نمی کنند؟

الف)دور شدن           ب)نزدیک شدن              ج)بالا آمدن                              د)لغزیدن

..........................................................................................................................................

19-جنس سیارک ها بیشتر از چه مواردی است؟

الف)مواد آهکی و غبار یخ   ب)مواد آهکی وآالو مینیومی ج)مواد آهنی و سیلیکاتی   د)مواد سیلیکاتی

..........................................................................................................................................

20- دب اکبر نوعی ........... است؟

الف)صورت فلکی                ب)دنباله دار                     ج)شهاب                     د)سیارک

..........................................................................................................................................

21-برای تجزیه ی نور ستاره از چه وسیلهای استفاده میشود؟

الف)روش مثلث بندی              ب)تلسکوپ                  ج)طیف نگار               د)زاویه یاب

..........................................................................................................................................

22-کدام یک از رنگهای زیر  بیانگر دمای بیشتری است؟

الف)زرد قرمز                    ب)آبی                          ج)قرمز                     د)زرد

..........................................................................................................................................

23-رنگ هر ستاره چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

الف)نوع ترکیب آن     ب)دمای سطحی آن     ج)نوع ترکیب و دمای آن     د)فاصله آن از زمین

..........................................................................................................................................

24-منشا گرمای خورشید چیست و از چه نوع واکنشی است؟

الف)جوش هسته ای و از تبدیل هلیم به هیدروژن                 ب)جوش هسته ای و از تبدیل هیدرو ژن به هلیم

ج) شکافت هسته ای و از تبدیل هلیم به هیدرو ژن                        د)شکافت هسته ای و از تبدیل هیدرو ژن به هلیم

..........................................................................................................................................

25-در محل دور شدن ورقه کدام گزینه ی زیر به وجود نمی آید؟

الف)گودال عمیق اقیانوسی          ب)آتش فشان             ج)کوه میان اقیانوسی         د)زمین لرزه

..........................................................................................................................................

26-پدیده های حاصل از نزدیک شدن ورقه ها به هم به دلیل .................ورقه ها است.

الف)خصوصیات فیزیکی و شیمیایی     ب)خصوصیات فیزیکی    ج)خصوصیات شیمیایی      د)چگالی

..........................................................................................................................................

27-کدام یک از موارد زیر صفات سازگار با محیط را گسترش می دهد؟

الف)جهش                              ب)عدم استعمال اندام                  ج)انتخاب طبیعی             د)DNA

..........................................................................................................................................

28-کدام یک از مواد زیر اسید قوی است؟

الف)اسید معده                          ب)آبلیمو                                ج)سرکه                       د)شیر

..........................................................................................................................................

29-محلول کدام ماده در آب تورنسل را به رنگ قرمز در می اورد؟

الف)H2O2                            ب)NH3                                 ج)NaCl                    د)CO2

..........................................................................................................................................

30-نماد شیمیایی کدام عنصر با توجه به نام لاتین آن درست نوشته شده است؟

الف)Chlorine=Ch          ب)         Phosphorus=phج)  Carbon=Ca      د)Helium=He

..........................................................................................................................................

 

-          روزت را بنگر, 24 ساعت کامل است . به اندازه کافی وقت هست که به روزی بزرگ تبدیل شود.

 

                                                                                                 طراح: صارمی

                 پاسخنامه                                                  پاسخنامه

  نام ونام خانوادگی:                                                    نام ونام خانوادگی:

سوال

الف

ب

ج

د

 

سوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 از پاسخنامه کپی بگیرید و در قسمت نظرات جواب ها را وارد نماییید

Emailفراموش نشود .لطفا پاسخ ها را خصوصی ارسال كنید.

نوع مطلب : علمی، آموزشی و درسی، عمومی، 
برچسب ها :


 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic