حقیقت فیزیک
فیزیک -شیمی- زیست - زمین شناسی و انتقادی
                                                        
درباره وبلاگ

علی صارمی متولد 1362دبیر فیزیک مجتمع آموزشی شهید بهشتی (تیزهوشان)و دبیرستان نمونه باقرالعلوم(ع)شهرستان بروجرد.ممکن است بسیاری از مطالب در راستای رشته تحصیلی بنده نباشد ولی امیدوارم در شناسایی حقایق موثر باشد.
برای ارسال نظرات، روی دایره سبز رنگ کنار عنوان هر پست کلیک کنید.
مدیر وبلاگ : علی صارمی
نویسندگان
پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک کنید.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

موضوع : ترجمه ی متن انگلیسی

  ( Play therapy عنوان متن : بازی درمانی (

  

مترجم: صارمی

 

مرکز تربیت معلم شهید باهنر اراک

فروردین 1388

  

متن اصلی به همراه ترجمه

 

Play therapy

بازی در مانی

نکته : اصل این مقاله در 5 صفحه  بپیوست تقدیم می گردد ،

Play therapy is generally employed with children ages 3 to 11, play provides a way for children to express their experiences and feelings through a natural, self- guided, self-healing process.

بازی درمانی عموما استفاده می شود برای بچه ها ی سنین 3تا 11،بازی میسر می سازد یک راه برای بچه ها به سمت بیان کردن تجربه هایشان بواسطه ی یک احساس طبیعی، خودراهنمایی،فر آیند خود درمانی.

 As children’s experiences and knowledges are often communicated through play, it becomes an important vehicle for them to know and accept themselves and others.

به طوریکه تجربیات بچه ها و دانششان اغلب در ارتباط برقرار کردن به واسطه ی بازی کردن است ،آن مهم ترین و مناسب ترین حامل برای ایشان به دانستن و پذیرفتن خودشان و دیگران است  .

Play Therapy is the systematic use of a theoretical model to establish an interpersonal process wherein play therapists use the therapeutic powers of play to help clients prevent or resolve psychosocial challenges and achieve optimal growth and development

بازی درمانی کاربردیست  از یک روش منظم و سیستماتیک و یک نمونه نظری برای بر ثابت کردن فرایندی بین افراد در جایی که متخصص بازی درمانی استفاده می کند درمانی قدرتمند از بازی برای کمک کردن به ارباب رجوع برای جلو گیری کردن یا برطرف نمودن چالش های روانی و دست یافتن به رشد وکمال مطلوب و توسعه می باشد.

 A working definition might be a form of counseling or psychotherapy that therapeutically engages the power of play to communicate with and help people, especially children, to engender optimal integration and individuation.

یک تعریف کاربری ممکن است شکلی از در مان شناسی باشد که بابرقرای ارتباط با افراد نیازمند کمک ، خصوصا بچه ها برای ایجاد کمال مطلوب یکپارچگی و فرد سازی باشد .

Play Therapy is often used as tool of diagnosis.

بازی در مانی ابزاری است که اغلب برای تشخیص استفاده می شود  .

A play therapist observes a client playing with toys (play- houses, pets, dolls, etc.) to determine the cause of the disturbed behaviour.

یک بازی درمان مشاهده می کند که ارباب رجوع با اسباب بازی ها (خانه بازی – حیوان اهلی عروسک و...) بازی می کند و علت آشفتگی رفتار را تعیین می کند.

 

The objects and patterns of play, as well as the willingness to interact with the therapist can be used to understand the underlying rationale for behavior both inside and outside the session.

آن اشیاء و الگوها از بازی،به خوبی به تعامل با در مانگر میل می کنند و می تواند استفاده کند برای فهمیدن آن عقاید اصولی برای هر دو رفتار درونی و بیرونی ( ظاهری )در آن جلسه ( یا دوره ) .

According to the psychodynamic view, people (especially children) will engage in play behaviour in order to work through their interior obfuscations and anxieties.

طبق نظریه روان پویشی مردم (به خصوص بچه ها ) تمایل دارند به مجذوب کردن حرکت بازی در دستور العمل برای کار بواسطه ی تشویش و اظطراب مبهم و تاریک درونیشان.

 In this way play therapy can be used as a self-   help mechanism, as long as children are allowed time for "free play" or "unstructured play."

در این راه بازی درمان می تواند استفاده کند از کامپیوتر و کمک بگیرد از مکانیسم ،بطوریکه  بچه هابه طور طولانی مدت مجاز به انجام بازی آزاد یا بازی بی ساخت باشند . .   

 From a developmental point of view, play has been determined to be an essential component of healthy child development.

به واسطه یک امتیاز رشدی از این دیدگاه ،بازی به عنوان جزئی بسیار لازم و اساسی  برای رشد سالم بچه مصمم بوده است .

 Play has been directly linked to cognitive development.[citation needed]

بازی مستقیما با  رشد شناختی پیوند یافته است. { نقل قول شده است }

One approach to treatment, is for play therapists use a type of systematic desensitization or relearning therapy to change the disturbing behaviour, either systematically or in less formal social settings.

یک دید گاه طرز عمل، برای بازی درمان  وجود دارد که از  یک نسخه ی منظم برای حساسیت زدایی یا باز آموزی درمانی تا تغییر رفتار  استفاده می کند ،هریک از این دوتا با روش معین یا کمترین زمینه ی رسمی اجتماعی  است.

 These processes are normally used with children, but are also applied with other pre-verbal, non- verbal, or verbally - impaired persons, such as slow -  learners, brain -injured or drug - affected persons.

این مراحل بطور معمول برای بچه ها سودمندند ،اما برای هدف معینی بکار رفته اند به صورتی دیگر پیش زبانی ، غیرکلامی ،یا خراب کردن شخص بصورت شفاهی ،این قبیل اند یاد گیرنده ی کودن ، مغز مصدوم یا شخصی که تحت تاثیر  دارو   واقع شده اند.

 

 

 Mature adults usually need much "group permission" before indulging in the relaxed spontaneity of play therapy, so a very skilled group worker is needed to deal with such guarded individuals.

بزرگسالان بالغ معمولا قبل از افراط کردن در مصرف مشروبات و غیره برای رسیدن به آرامش خود به خودی بوسیله ی بازی درمانی  بیشتر  نیازمند  اجازه ی گروهی هستند ، بنابراین بسیاری از گروه کارگر ان ماهر وبا تجربه به این قبیل محافظت شخصی  نیازمند ند و سروکار دارند.

Many mature adults find that "child's play" is so difficult and taboo, that most experienced group workers need specially tailored "play" strategies to reach them. Competent adult - group workers will use these play strategies to enable more unguarded spontaneity to develop in the non-childish student.[citation needed]b

خیلی از بزرگسالان بالغ تشخیص دادند که آن بازی بچه مشکل و منع یا نهی مذهبی دارد  ، که بیشتر آن گروه کارگران کار آزموده خصوصا نیاز  به راهبرد مناسب  و درخور بازی برای رسیدن به ایشان را دارند. .کارکنان بزرگسال با صلاحیت توانایی استفاده  از راهبرد بازی برای توانا ساختن بیشتر بی ملاحظه و خودبخودی برای پیشرفت در عدم یادگیری بچه ها ست .{نیاز یه نقل قول دارد  }ب

A Brief History of Play Therapy by S. Holeman, Ph.D.

یک تاریخچه ی مختصر از بازی درمانی توسط دکتر اس . هولمن .

Play has been recognized as important since the time of Plato (429-347 B.C.) who reportedly observed, “you can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.”

بازی به رسمیت شناخته شده و مهم تلقی شده از وقتیکه افلاطون ( 429-347 قبل از میلاد ) بعنوان کسی که مشاهداتش را گزارش کرد ، "شما می توانید در مورد یک شخص در چند ساعت بوسیله بازی و در یک سال گفتگو بیشتر پی ببرید ". 

In the eighteenth century Rousseau (1762/1930), in his book ‘Emile’ wrote about the importance of observing play as a vehicle to learn about and understand children.

در قرن هیجدهم رسو ( 1930/1762)،در کتابش ،امیل درباره ی اهمیت مشاهده کردن بازی نوشته بود چونکه یک وسیله ناقل برای آگاهی یافتن درآن باره و فهمیدن بچه  است .

 Froebel (1903), in his book ‘The Education of  Man’ emphasized the importance of symbolism in play.

فروبل (1903) ، در کتابش " تعلیم و تربیت شخص " اهمیت نماد در بازی را تائید نموده است  .

 He observed, “play is the highest development in childhood, for it alone is the free expression of what is in the child’s soul…. children’s play is not mere sport. It is full of meaning and import.”

او مشاهده کرد ، " بازی پیشرفت عالی در کودکی است ،برای آنکه آن تنها تجلی آزادانه است که روح بچه فقط بازی نمی کند . آن کاملا بامعنی و مهم است ."

 

 (Froebel, 1903, p.22) The first documented case, describing the therapeutic use of play, was in 1909 when Sigmund Freud published his work with “Little Hans.”

( فروبل ، 1903، ص .22) که نخستین سرگذشت برای ملاک سندیت دادن بوده است ، درمانی که از بازی  استفاده می کندرا شرح می دهد ، در سال 1909 وقتی که سایموند فروید کارش را منتشر کرد "هانس کوچک"

 Little Hans was a five-year-old child who was suffering from a simple phobia.

هانس کوچولو بچه ی 5 ساله ای بود که از یک ترس بیخود ساده رنج برده بود.

Freud saw him once briefly and recommended that his father take note of Hans’ play to provide insights that might assist the child.

فروید آن مرد را یکبار بطور خلاصه دیده بود و پیشنهاد کرده بود که پدرش از هانس یادداشت بردارد ، بازی فراهم می کند بینشی که به آن بچه  با قدرت کمک می کند.

 The case of “Little Hans” was the first case in which a child’s difficulty was related to emotional factors.

آن سرگذشت از " هانس کوچولو " نخستین سرگذشتی بود که در این بچه مشکلاتی مربوط  به عوامل احساسی بود .

Her mine Hug – Hell muth (1921) formalized the play therapy process by providing children with play materials to express themselves and emphasize the use of the play to analyze the child.

آن زن ، ماین هوگ – هل ماوس ( 1921) رسمی کرده بود  مراحل بازی درمانی  بوسیله ی در اختیار قراردادن مواد بازی به بچه ، برای خود اظهاری و تایید استفاده از بازی برای موشکافی کردن آن بچه

In 1919, Melanie Klein (1955) began to implement the technique of using play as a means of analyzing children under the age of six.

. در سال 1919، ملانی کلین ( 1955) ابزاری برای تکنیک استفاده نمودن از بازی را آغاز کرده بود چونکه وسیله ای برای موشکافی بچه زیر 6 سال است .

 She believed that child’s play was essentially the same as free association used with adults, and that as such, it was provide access to the child’s unconscious.

آن زن معتقد بود که بازی  بچه  ذاتا همان چیزی است که از شرکت اختیاری و آزاد با بزرگترها استفاده     می کند ، و آن مانند این است که ، کمکی ناخود آگاه  برای کمک به بچه بوده است که تدارک دیده شده است

 Anna Freud (1946, 1965) utilized play as a means to facilitate positive attachment to the therapist and gain access to the child’s inner life.

آنا فروید ( سال 1965، 1946) بازی را مورد استفاده قرار داد بدین معنی که وابستگی مثبت برای آن درمانگرراتسهیل کرد و کمک نمودن به آن بچه درزندگی درونیش را افزایش داد .

 

In the 1930’s David Levy (1938) developed a technique he called release therapy.

در سال 1930 دیوید لوی ( 1938) یک تکنیک را به نام درمان رهایی انتشار داد.

 His technique emphasized a structured approach.

فنش بر یک شیوه سازمان یافته تاکید داشت .

 A child, who had experienced a specific stressful situation, would be allowed to engage in free play.

یک بچه که وضع تنش زا با تجربه ی خاصی داشت در بازی آزاد اجازه داده خواهد شد که توجه( جلب ) کند

 Subsequently, the therapist would introduce play materials related to the stress-evoking situation allowing the child to reenact the traumatic event and release the associated emotions.

بعدا درمانگر  خواهد توانست که مواد بازی برای بیرون کشیدن فشار روانی موقعیتی که اجازه به آن بچه برای وضع کردن قانون برای حوادث آسیب زا و آزاد کردن احساسات و هیجانات عاطفی وابسته رامعرفی کند  .   

In 1955, Gove Hambidge expanded on Levy’s work emphasizing a “Structured Play Therapy” model, which was more direct in introducing situations.

در 1955 ، گوو هامبیگ  کار لوی را گسترش داد و تاکید کرد که یک "بازی درمانی دارای ساخت"نمونه ای است که بیشترو به صورت مستقیم تری در معرفی کردن  موقعیت ها ( وضعها  )بود.  

 The format of the approach was to establish rapport, recreate the stress-evoking situation, play out the situation and then free play to recover.

آن شیوه ای از آن رویکرد بود برای آنکه حسن تفاهم را بوجود آورید، دوباره زنده کنید و از آن  وضع فشار روانی بیرون بکشید ، بازی از آن وضع خارج می کند و سپس بازی آزاد باز بیابید.

Jesse Taft (1933) and Frederick Allen (1934) developed an approach they entitled relationship therapy.

جسی تفت ( 1933) و فردریک آلن ( 1934) رویکردی را به نام درمان رابطه گسترش دادند.

 The primary emphasis is placed on the emotional relationship between the therapist and the child.

اولین تاکید قرارداده شده روی رابطه ی عاطفی مابین در مانگر وبچه است .

 The focus is placed on the child’s freedom and strength to choose.

تمرکز قرار داده شده روی آزادی و مقاومت بچه است  که ( بچه می تواند ) انتخاب کند .

 

Carl Rogers (1942) expanded the work of the relationship therapist and developed nondirective therapy, later called client-centered therapy (Rogers, 1951).

کارل روجرز ( 1942)  آن کار از آن درمانگر رابطه و توسعه یافته ودرمان بی رهنمود را گسترش داد ،که بعدا درمان تمرکز یافته ارباب رجوع نامیده شد ( رجرز ،1951)

Virginia Axline (1950) expanded on her mentors concepts.

ویرجنیا  آگزلاین ( 1950) روی مفهوم مشاورش  متمر کز شد .

 In her article entitled ‘Entering the child’s world via play experience s’ Ax line summarized her concept of play therapy stating, “A play experience is therapeutic because it provides a secure relationship between the child and the adult, so that the child has the freedom and room to state himself in his own terms, exactly as he is at that moment in his own way and in his own time” (Progressive Education, 27, p. 68).

ذیحق در مقاله اش ،وارد شدن به جهان بچه از طریق تجربه هایش در بازی  ، آگز لاین مفهومی از بازی درمانی را خلاصه کرد و جزء به جزء شرح داد،یک بازی تجربه ایی درمانی است زیرا آن یک ارتباط ایمن بین آن بچه و آن بزرگسال فراهم می کند ، بنابراین آن بچه که آزادی و اتاقی برای اظهار کردن خودش در شرایطش ،کاملا بطوریکه او در آن لحظه در سبک خودش ودر وقت خودش دارد "( آموزش و پرورش پیشرو ،27،صفحه . 68)

Filial therapy, developed by Bernard and Louise Guerney, was a new innovation in play therapy during the 1960’s. The filial approach emphasizes a structured training program for parents in which they learn how to employ child-centered play sessions in the home.

فرزند درمانی، که توسط برنارد و لوییس جرنی رشد یافته،  یک نو آوری جدید  در بازی درمانی در طی سال  1960بود. آن شیوه ی فرزند درمانی برروی یک برنامه ی  آموزشی دارای ساخت برای والدین دراین که آنها بفهمند که چگونه بکار بگیرند تمر کز بر روی دوره ی بازی  بچه در آن خانه ، تاکید کرد.

 In the 1960’s, with the advent of school counselors, school-based play therapy began a major shift from the private sector.

در سال 1960، با پیداش مدرسه ی مشاوره  ، مدرسه ای بر اساس بازی درمانی را بعنوان یک ابتکار رشته از آن بخش خصوصی شروع کرد.

 Counselor-educators such as Alexander (1964); Landreth (1969, 1972); Muro (1968); Myrick and Holdin (1971); Nelson (1966); and Waterland (1970) began to contribute significantly, especially in terms of using play therapy as both an educational and preventive tool in dealing with children’s issues.

مربی مشاور مانند الکساندر ( 1964) ؛لاندوراس ( 1972،1969) ؛مارو (1968) ؛ مایریک و هولدین ( 1971) ؛ نلسون ( 1966) ؛ و واترلند ( 1970) شروع کردند به  شرکت مهم و قابل توجه در همکاری وکمک کردن ،به خصوص در ضوابط بازی در مانی استفاده نمودن چنانچه هردو یک ابزار آموزشی و پیشگیرانه در  رفتار با موضوع بچه ها می دهد .

 

In 1982, the Association for Play Therapy (APT) was established marking not only the desire to promote the advancement of play therapy, but to acknowledge the extensive growth of play therapy.

در  سال 1982، انجمنی به مناسبت بازی درمانی ( ای پی تی ) تاسیس شد که نه تنها تمایل به پیشرفت و توسعه ی بازی در مانی داشت بلکه می خواست رشد وسیع بازی در مانی را به اطلاع برساند .

 Currently, the APT has almost 5,000 members in twenty-six countries (2006).

هم اکنون ، ای پی تی در 26 کشور تقریبا 5000 عضو دارد ( در سال 2006).

 Play therapy training is provided, according to a survey conducted by the Center for Play Therapy at the University of North Texas (2000), by 102 universities and colleges throughout the United States.

آموزش بازی در مانی طبق یک بررسی بوسیله ی مرکز ی برای بازی در مانی در دانشگاهی از شمال تکزاس ( در سال 2000) ، بوسیله ی 102 دانشگاه و دانشکده در ایالات متحده  که هدایت بکند، فراهم شده است.

Efficacy of Play Therapy and a Brief Review of Related Research by S. Holeman, Ph.D

اثری از بازی در مانی و تجدید نظری کوتاه و مختصر بوسیله ی پژوهش وابسته و انجام شده توسط دکتر اس . هولمن .

An extensive body of literature has documented the effectiveness of play therapy, as a counseling model, in working with children and adolescents.

یک شخصیتی که بطور وسیع و مستند در ادبیات تاثیر بازی درمانی بعنوان ، مدل مشاوره ، با بچه ها و نوجوانها کار کرده است .

Since the 1940’s play therapy researchers have studied play therapy and documented it’s effectiveness.

در سال 1940  از زمانیکه محققان بازی در مانی را مطالعه کرده اند و تاثیر آن مستند است.

 Research examining the effectiveness of play therapy related to conduct disorder, aggression and oppositional behavior have been undertaken.

آزمایش پژوهش تاثیر بازی در مانی ربط داشت به این که اختلال پرخاشگری را هدایت کند و                مقابله با رفتار به عهده گرفته شده است .

http://en.wikipedia.org/wiki/play_therapy  :   منبع  

اصل و ترجمه این متن در وبلاگ اینجانب قابل دسترسی است :

http://www.ali-saremi.blogfa.com

نوع مطلب : علمی، آموزشی و درسی، 
برچسب ها :


 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic